Bayliner VR4OE - 2020

Bayliner VR4OE - 2020


Navrhl Simon - Odpovídá do ~1h

Osoby: 7
115 hp
5,7 m
2020
Bez skippera

Více o Rumba

Text byl přeložen automaticky

Dobrý den, Rumba kotví v krásném přístavu Châtillon, na severním konci Lac du Bourget, 11 km od Aix-les-Bains. Časové úseky;- Víkendy, státní svátky a „le pont“ (den, který spadá mezi státní svátek a víkend!);- Celý den: 8 hodin s odletem mezi 10:30 a 11:00 Částečný den: 6 hodin s odletem mezi 10:30 & 13:00 Půl dne: U pronájmů kratších než 6 hodin nedochází k žádnému snížení tarifu, i když chcete loď používat pouze kratší dobu. všední dny (kromě le ...

Dobrý den, Rumba kotví v krásném přístavu Châtillon, na severním konci Lac du Bourget, 11 km od Aix-les-Bains. Časové úseky;- Víkendy, státní svátky a „le pont“ (den, který spadá mezi státní svátek a víkend!);- Celý den: 8 hodin s odletem mezi 10:30 a 11:00 Částečný den: 6 hodin s odletem mezi 10:30 & 13:00 Půl dne: U pronájmů kratších než 6 hodin nedochází k žádnému snížení tarifu, i když chcete loď používat pouze kratší dobu. všední dny (kromě le pont); Kromě celých nebo částečných slotů je nad půldenní slot k dispozici také na 4 hodiny s odletem mezi 10:30 a 14:00. Uveďte prosím požadovaný čas začátku pronájmu (mezi časy uvedenými výše) při vytváření požadavku na rezervaci, protože výchozí časy systému SamBoat neodpovídají skutečným nabízeným časovým úsekům! Klíčové body;- Pohodlí na palubě.... Odnímatelný stůl Odnímatelné polštáře na lehátka Bimini Swim žebřík USB nabíjecí porty a USB / Bluetooth stereo Elektrická chladnička na jídlo a nápoje Prostor na palubě.... Spousta místa pro 7 osob a celou jejich sadu a zajištění jídla a pití na celý den plus veškeré vybavení pro vodní sporty (v botě je dostatek úložného prostoru pro multiboard, dva páry lyží a wakeboard). Vezměte prosím na vědomí, že rybaření a zvířata jsou na palubě přísně zakázány, aby bylo zajištěno, že loď zůstane tak, jak je nyní, v perfektním stavu. Výkon a hospodárnost..... Velmi úsporný motor, ale také dostatek výkonu pro vodní sporty se 7 lidmi na palubě (jak dokládají komentáře klientů). Palivo je nyní drahé a náklady na palivo mohou tvořit velkou část vašich nákladů při pronájmu lodi, tak proč utrácet peníze za čluny hltající plyn, když zde s Rumbou můžete mít vše, co potřebujete! Vybavení pro vodní sporty k dispozici splatné přímo v den..... Wakeboard: 15,00 € Lyže: 15,00 € Jobe Onmia Multiboard: 20,00 € Veškeré vybavení pro vodní sporty je dodáváno s příslušnou bezpečnostní vestou. Veškeré doplňkové služby a spotřebované palivo je splatné na konci pronájmu v hotovosti. Více informací..... Rumba byla uvedena na trh v srpnu 2020 a je o ni pečlivě postaráno, jak je patrné z recenzí, takže loď a veškeré vybavení je v bezvadném stavu "jako nové". Rozhodl jsem se koupit Bayliner VR4 pro jeho širokou konstrukci přídě, která v kombinaci s extra sedadly a úložným prostorem, které poskytuje tato vnější verze, znamená, že na palubě je více místa než většina bowriderů o metr delších, takže loď pohodlně pojme 7 osob. plus všechny jejich sady. Díky široké přídi je loď stabilní a snadno se s ní manipuluje. Pro vaše pohodlí je Rumba dobře vybavena pro odpočinkový den při objevování jezera s odnímatelným stolem a polštáři na lehátka a bimini, které lze rychle a snadno uložit, pokud chcete chytat paprsky. K dispozici jsou 3 zásuvky pro zapalovač cigaret a 5 nabíjecích portů USB a stereo USB / Bluetooth, takže můžete zapojit chladicí box na jídlo a nápoje (poskytován zdarma) a nabíjet telefon a pustit hudbu, pokud chcete párty! Pro ty, kteří chtějí vidět, co se pod tím skrývá, mohou být poskytnuty ploutve a celoobličejová šnorchlovací maska! Pokud hledáte trochu více akce na vodě, nebudete zklamáni. Rumba může pohodlně dosáhnout 55 km/h se zvednutým bimini nebo 60 km/h bez něj. K dispozici je lyžařský / wake stožár a za příplatek lze poskytnout lyžařské a wakeboardové vybavení, stejně jako vynikající JOBE Omnia Multi Position Board. Fantastická sada nabízející 6 různých způsobů surfování. Tato chytrá souprava je ideální pro ty, kteří nikdy nezkoušeli vodní lyžování nebo wakeboarding, protože mohou začít v jedné ze stabilnějších pozic, ať už vleže nebo vkleče, a poté během dne jemně přejít do různých pozic ve stoje. Je to stejně skvělé pro zkušené nadšence do vodních sportů, kteří chtějí vyzkoušet něco nového – slibuji, že jakmile to vyzkoušíte, budete nadšeni! Vezměte prosím na vědomí, že Rumba je pro ty, kteří hledají odpočinkový nebo sportovní den u jezera. NENÍ pro rybolov, který NENÍ povolen na Rumbě, aby byla loď zachována v perfektním stavu. Ze stejného důvodu jsou domácí zvířata přísně zakázána. Loď je plně vybavena pro plavbu, včetně veškerého zákonného bezpečnostního vybavení, 40m kotvy, kotevních lan a kotevních blatníků, takže můžete buď zakotvit na přestávku, nebo využít některého z návštěvnických kotvišť kolem jezera k obědu v restauraci. - Rád vám poskytnu doporučení podle toho, co preferujete. Mám zásobu plovacích vest pro děti od 15kg až po dospělé nad 70kg. Jakmile provedete rezervaci, budu vás kontaktovat pro potvrzení vašich požadavků. Za spotřebované palivo ručí klient (vypočteno palubním počítačem) splatné přímo na konci doby pronájmu v hotovosti. Motor je velmi úsporný s průměrnou spotřebou 6 až 9 l/h pro turistické použití a 12 až 14 l/h pro lyžování/buzení (s 6 nebo 7 osobami na palubě). Loď a veškeré vybavení a příslušenství jsou po každém použití plně vyčištěny a dezinfikovány. Já jsem Angličan a mluvím francouzsky a moje žena je Mexičanka, a proto mluví plynně španělsky, stejně jako anglicky a italsky, takže mezi námi vás můžeme přivítat a vše vysvětlit v několika jazycích! Doufáme, že vás brzy přivítáme na palubě! Simon & Janeth

Hello, Rumba is moored in the beautiful port of Châtillon, at the northern end of Lac du Bourget, 11 km from Aix-les-Bains. Time slots;- Weekends, Bank Holidays and "le pont" (the day that falls between a bank holiday and a weekend!);- Full day: 8 hours departing between 10:30 & 11:00 Partial day: 6 hours departing between 10:30 & 13:00 Half day: There is no reduction in tariff for rentals of less than 6 hours even if you only want to ...

Hello, Rumba is moored in the beautiful port of Châtillon, at the northern end of Lac du Bourget, 11 km from Aix-les-Bains. Time slots;- Weekends, Bank Holidays and "le pont" (the day that falls between a bank holiday and a weekend!);- Full day: 8 hours departing between 10:30 & 11:00 Partial day: 6 hours departing between 10:30 & 13:00 Half day: There is no reduction in tariff for rentals of less than 6 hours even if you only want to use the boat for less time. Weekdays (except le pont); In addition to the full or partial slots above a half day slot is also available for 4 hours departing between 10:30 & 14:00. Please state the desired rental start time (between the times stated above) when making a booking request as the SamBoat system default times do not match the actual time slots offered! Key points;- Comfort on board.... Removable table Removable sun lounger cushions Bimini Swim ladder USB charging ports and USB / Bluetooth stereo Electric food & drinks cooler Space on board.... Plenty of space for 7 people and all their kit and provisions of food and drink for the day plus all water sports equipment (there is enough storage in the boot for the multiboard, two pairs of skis and a wakeboard). Please note, fishing and animals are strictly forbidden on board in order to ensure the boat remains, as it is now, in perfect condition. Performance and economie..... Very economical engine but also plenty of power for water sports with 7 people on board (as evidenced by the comments left by clients). Fuel is expensive now and the cost of fuel can be a big part of your costs when renting a boat so why waste money on gas guzzling boats when you can have everything you need here with Rumba! Water sports equipment available payable directly on the day..... Wakeboard: €15.00 Skis: €15.00 Jobe Onmia Multiboard: €20.00 All water sports equipment is supplied with the appropriate safety gilet. All additional services and fuel consumed is payable at the end of rental in cash please. More information..... Rumba was launched in August 2020 and is meticulously looked after as can be seen from the reviews so the boat and all the equipment is in immaculate "as new" condition. I chose to buy a Bayliner VR4 for it's wide bow design which, combined with the extra seating and storage provided by this being the outboard version, means there is more room on board than most bowriders a metre longer so the boat can comfortably accommodate 7 people plus all their kit. As a result of the wide bow the boat is stable and reassuringly easy to handle. For your comfort, Rumba is well equipped for a relaxing day exploring the lake with a removable table and sun lounger cushions and a bimini which is quick and easy to store if you prefer to catch some rays. There are 3 cigar lighter power sockets and 5 USB charging ports and a USB / Bluetooth stereo so you can plug in the food & drinks cooler (provided free of charge) and charge your phone and crank up the music if you want to party! Flippers and Full Face Snorkel Mask can be provided for those who want to see what lies beneath! If you are looking for a bit more action on the water, you won't be disappointed. Rumba can comfortably reach 55 km / h with the bimini up or 60 km / h without it. There is a ski / wake mast and ski and wakeboard equipment can be provided for a supplement as well as the superb JOBE Omnia Multi Position Board. A fantastic bit of kit offering 6 different ways to surf. This clever bit of kit is perfect for those who've never tried water skiing or wakeboarding as they can start in one of the more stable positions either lying or kneeling and then gently progress to different standing positions during the day. It's also equally great for experienced water sports enthusiasts looking to try something new - i promise you will be hooked once you've tried this! Please note that Rumba is for those looking for a relaxing or sporting day on the lake. It is NOT for fishing which is NOT permitted on Rumba in order to preserve the boat in perfect condition. For the same reason pets are strictly forbidden. The boat is fully equipped for navigation, including all the legal safety equipment, a 40m anchor, mooring ropes and mooring fenders so you can either anchor up for a break or use one of the visitors moorings around the lake to grab some lunch in a restaurant - i'll be happy to provide recommendations for whichever you prefer. I have a stock of life jackets catering for children from 15kg up to adults over 70kg. Once you have booked i will be in touch to confirm your requirements. Fuel consumed is the responsibility of the client (calculated by the on board computer) payable directly at the end of the rental period in cash please. The engine is very economical with an average consumption of 6 to 9 l/hr for touristic use and 12 to 14 l/hr for ski/wake use (with 6 or 7 people on board). The boat and all equipment and accessories are fully cleaned and disinfected after each use. I am English and speak French and my wife is Mexican and therefore speaks Spanish as well as English and Italian fluently so between us we can welcome you and explain everything in several languages! We hope to welcome you on board soon! Simon & Janeth


Podrobnosti

Podmínky pronájmu

Typ pronájmu
Bez skippera
Předběžný čas začátku a konce pronájmu:
10:30 / 19:00
Kauce
(Spravováno společností SamBoat)
Podmínky zrušení
Flexibilní
Palivo
Není zahrnuto v ceně

Loď

Typ lodi
Motorová loď (Loď pro vodní sporty)
Značka - Model
Bayliner - VR4OE
Rok výroby
2020
Povolená kapacita
7
Délka (m)
5,7
Šířka (m)
2,3
Ponor (m)
0,8
Motor
115hp (1 motor) - čtyřtakt
Typ paliva
Bezolovnatý
Kapacita paliva
125 L
Zvířata jsou na palubě povolena
Ne
Umístění
Přístav
Záchranné vybavení
Základní
Další možné odjezdy
Chindrieux

Používání

Exkurzní den
Vodní sporty

Vybavení

Pohodlí

Sluneční stříška
Stůl
Lehátko
Parkování auta v místě pronájmu zdarma

Energie

USB zástrčka

Zábava

Wakeboard
Schůdky
Vodní lyže
Brýle, šnorchl, ploutve

Celkové hodnocení nájemců

5.0 - 51 komentářů

Detail recenzí
Splnění požadavků lodi
Stav lodi
Pohodlí na palubě
Přístupnost
Recepce a komunikace
Poměr kvalita/cena

Nemoderované recenze – seřazeno od nejnovějších po nejstarší

Olivier
Olivier
Text byl přeložen automaticky
Le bateau est très bien entretenu, j'ai adoré les conseils du propriétaire!! Je recommande vivement Rumba ainsi que son propriétaire!!
{{ commentTranslate }}
Fr
Franck
Text byl přeložen automaticky
Encore une journée parfaite sur le lac du Bourget grâce à Simon ! Le bateau est irréprochable, la prise en compte est bien menée et il y a tout ce quil faut pour profiter dun excellent moment ! On recommande, sans hésiter !
{{ commentTranslate }}
Gr
Grégory
Text byl přeložen automaticky
Cest la deuxième fois que nous louons Rumba auprès de Simon. Une journée parfaite sur un bateau de qualité et bien entretenu. Nous ne pouvons que recommander de faire appel à Simon.
{{ commentTranslate }}
Gi
Gilles
Text byl přeložen automaticky
Nous avons passés une agréable journée, le propriétaire est aux petits soins et très sympathique, le bateau est en parfaite état, une magnifique journée, je conseil la location, vous ne serez pas déçu
{{ commentTranslate }}
Ma
Margaux
Text byl přeložen automaticky
Quatrième fois qu'on loue le bateau de Simon. Rien à redire puisque l'on revient encore et encore ! Simon est super sympa et un pro de l'organisation. Son bateau est niquel et bien entretenu. Nous passons toujours un agréable moment sur Rumba. Merci et à bientôt !
{{ commentTranslate }}
Fabien
Fabien
Text byl přeložen automaticky
Très bien, le bateau de Simon est impeccable, il convient tout à fait à la découverte du Lac du Bourget et du canal de Savières. Simon est vraiment très sympathique.
{{ commentTranslate }}
Al
Alisson
Text byl přeložen automaticky
Très bien accueilli par Simon, qui nous a bien expliqué tout le nécessaire pour que notre journée se passe au mieux sur le bateau. Merci encore pour cette journée merveilleuse que l'on a passé sur le lac, je recommande Simon avec grand plaisir
{{ commentTranslate }}
Da
David
Text byl přeložen automaticky
Super. Simon est très serviable et très minutieux avec son bateau qu’il appel son bébé. De bon conseil et bateau de super qualité. Très propre Super moment en famille et entre amis. Merci
{{ commentTranslate }}
Mathieu
Mathieu
Text byl přeložen automaticky
Journée formidable sur le lac du Bourget avec Rumba. La bateau est très bien entretenu et très bien équipé. C'était ma première expérience depuis l'obtention de mon permis côtier, je remercie Simon pour ses explications et sa gentillesse.
{{ commentTranslate }}
Stephane
Stephane
Text byl přeložen automaticky
Seconde fois que nous louons ce super bateau très bien entretenu. Quel plaisir de naviguer sur le lac et de profiter des équipements (jobe, wake). Très bon accueil de Simon. Je recommande les yeux fermés. Merci Simon
{{ commentTranslate }}
Mi
Michael
Text byl přeložen automaticky
Très beau bateau, toujours très propre, bien équipé, parfait. Merci Simon et Rumba!
{{ commentTranslate }}
Mi
Michel
Text byl přeložen automaticky
Très bien , Simon est très professionnel , ce que j'apprécie beaucoup
{{ commentTranslate }}
Am
Amandine
Text byl přeložen automaticky
Bateau en excellent état. Simon est un propriétaire très avenant, sympathique et soigneux. Je recommande vraiment !!
{{ commentTranslate }}
Ma
Margaux
Text byl přeložen automaticky
2e fois avec Simon, super bateau, super propriétaire très gentil, louer Rumba est toujours une excellente expérience ! Merci pour tout !
{{ commentTranslate }}
Ha
Hans
Text byl přeložen automaticky
We had a fantastic day with this beautiful boat. Simon has a passion for his boat, resulting in a very well-maintained boat with all the comfort one desires. the reception by Simon was very pleasant, everything was well and clearly explained, so that we could enjoy all the comforts of the boat. All including Simon's sightseeing tips in the lake. Thanks again Simon!! Greetz Hans and Family
{{ commentTranslate }}
Li
Lionel
Text byl přeložen automaticky
Très bonne expérience avec Simon. Son bateau est en parfait état et il est très aimable et professionnel. Il s’agit de ma seconde location avec lui et je n’hésiterai pas à revenir.
{{ commentTranslate }}
Th
Thierry
Text byl přeložen automaticky
Encore une fois une agreable journée avec ce bateau toujours impeccable (a la hauteur de nos attentes pour les ballades et les sports nautiques) et a la bonne humeur de Simon. Merci Simon
{{ commentTranslate }}
Je
Jean-Philippe
Text byl přeložen automaticky
super journée de location. le bateau est impeccable, les éléments de sports nautique sont aussi en très bon etat et le propriétaire est très arrangeant. on reviendra.
{{ commentTranslate }}
Iv
Ivan
Text byl přeložen automaticky
Nous avons loué pour la deuxième fois le bateau de Simon. Très bon accueil et bateau dans un état exceptionnel avec tout le confort nécessaire.
{{ commentTranslate }}
Lu
Lucas
Text byl přeložen automaticky
Un moment de convivialité assuré à bord de Rumba. Son confort et sa propreté, étaient remarquables. Simon est très professionnel . Ses conseils et indications furent précieux. Nous y retournerions sans hésitation ! Un grand merci, nous recommandons vivement !
{{ commentTranslate }}
Mi
Michael
Text byl přeložen automaticky
Nous avons passés une très belle journée sur le lac grace a Simon, il est de très bon conseils, arrangeant, le bateau est très agréable, comme neuf, bien équipé, le matériel est très bien. Une expérience parfaite. Merci Simon!
{{ commentTranslate }}
Erwan
Erwan
Text byl přeložen automaticky
C'était parfait ! Le bateau et comme neuf et Simon très arrangeant :)
{{ commentTranslate }}
Arnaud
Arnaud
Text byl přeložen automaticky
Jamais 2 sans 3 !! 3eme location et toujours un plaisir de naviguer avec Rumba. Merci Simon et à très bientôt
{{ commentTranslate }}
Arnaud
Arnaud
Text byl přeložen automaticky
Encore une superbe journée avec rumba au top et Simon toujours aussi accueillant et à l’écoute. Location pour la 2eme fois et sûrement pas la dernière !!!
{{ commentTranslate }}
Id
Idriss
Text byl přeložen automaticky
{{ commentTranslate }}
Lo
Loic
Text byl přeložen automaticky
Une très belle journée avec un bateau agréable dans un état impeccable et de bons conseils de Simon, à renouveler.
{{ commentTranslate }}
Ro
Romain
Text byl přeložen automaticky
belle sortie en famille avec le bateau de Simon tout neuf et très confortable. nous avons pu faire du wake et de la promenade grâce au moteur de 115cv. Simon est très réactif et prévoit tout pour réussir la sortie.
{{ commentTranslate }}
Camille
Camille
Text byl přeložen automaticky
Nous avons passé un excellent moment sur le bateau de Simon qui a été aux petits soins avec nous.
{{ commentTranslate }}
Pascal
Pascal
Text byl přeložen automaticky
Encore une belle journée sur le lac avec un bateau nickel et puissant...
{{ commentTranslate }}
Catherine
Catherine
Text byl přeložen automaticky
Super accueil - bateau comme neuf endroit magnifique Nous reviendrons Patrick et Catherine
{{ commentTranslate }}
Herve
Herve
Text byl přeložen automaticky
Excellent acceuil de Simon qui allie le flegme et le sérieux du gentleman britannique qu'il est. Son bateau est irréprochable, alliant puissance et confort tant en navigation qu'à l'arrêt. Je recommande vivement le choix de ce loueur auquel nous n'hésiterons pas refaire appel. So long Simon.
{{ commentTranslate }}
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Text byl přeložen automaticky
La journée sur le bateau de Simon a été parfaite. Le bateau est neuf et très bien entretenu. Le matériel de glisse est nikel. Nous avons particulièrement aimé la planche Jobe qui procure des sensations très différente du ski/wake. Simon est un loueur meticuleux et très organisé. Merci.
{{ commentTranslate }}
Arnaud
Arnaud
Text byl přeložen automaticky
Nous avons passé une superbe journée. Merci Simon de votre confiance pour nous avoir laissé les clés de votre très beau bateau !!! Organisation de la location au top. Les enfants ont été ravis de découvrir le Jobe
{{ commentTranslate }}
Stephane
Stephane
Text byl přeložen automaticky
Merci Simon pour nous avoir confié votre bateau. Organisation au top. Ce fut une super journée sur un bateau magnifique et très confortable. Les jeunes ont adoré le Jobe.
{{ commentTranslate }}
Th
Thierry
Text byl přeložen automaticky
C'est la 2ème fois que je navigue avec Rumba, c'est un excellent bateau, et Simon toujours aussi souriant. Dès que possible je le relouerai.
{{ commentTranslate }}
Ke
Kevin
Text byl přeložen automaticky
Super journée à bord de rumba !!!! Bateau en très bon état. Merci Simon pour ta sympathie. À bientôt j’espère.
{{ commentTranslate }}
Ax
Axel
Text byl přeložen automaticky
Parfait ! Simon est très sympathique, arrangeant, avec une excellente communication. Tout s’est passé à merveille. Le bateau est super, pratique, tout équipé et très fonctionnel. Simon permet de régler l’essence directement en fin de journée sur base de la consommation réelle du bateau calculée par l’ordinateur ce qui est très pratique (pas besoin de passer à la pompe). Merci encore et à bientôt !
{{ commentTranslate }}
Louis-Clément
Louis-Clément
Text byl přeložen automaticky
Impeccable, le bateau est superbe tout comme le plan d’eau. Les 115 ch de Rumba sont efficaces mais pas gourmands. Nous avons passé une très belle journée à bord. Simon est très sympathique et très organisé. Nous referons!
{{ commentTranslate }}
Philippe
Philippe
Text byl přeložen automaticky
La location de Rumba s'est très bien passée. Simon est très sympa très accueillant et son bateau est au top. Nous avons eu de la chance avec le temps et le lac est toujours aussi sympa à naviguer. Les enfants ont adorer le wakeboard. On reprendra certainement Rumba lors d'un prochain séjour sur Aix les bains.
{{ commentTranslate }}
Wi
William
Text byl přeložen automaticky
Simon est très organisé et de bon conseil. Le bateau "Rumba" est quasiment neuf et en parfait état. Ma femme et moi avons passé une superbe après-midi. Encore merci à Simon pour son accueil, dès que nous repasserons dans la région, nous relourons Rumba!!
{{ commentTranslate }}
David
David
Text byl přeložen automaticky
Simon est extraordinaire. Très accueillant, arrangeant, son bateau est superbe. Je conseille sans retenue.
{{ commentTranslate }}
Th
Thierry
Text byl přeložen automaticky
très bon bateau, confortable. Nous étions 5 adultes, nous avions facilement de quoi nous reposer sans être les un sur les autres. le franc bord est haut ce qui peu rassurer les familles avec de jeunes enfants. . Simon est très précautionneux, il a de très bons conseilles pour les lieux de baignade en sécurité. Le soleil était au RDV, nous avons passé une excellente journée.
{{ commentTranslate }}
Fa
Fabien
Text byl přeložen automaticky
Les differents échanges ainsi que l’accueil de Simon sont de grande qualité ! Rumba est un bateau tres confortable, nous étions 7 et nous n’avons pas manqué de place ! Il est tout equipé pour pouvoir egalement manger.
{{ commentTranslate }}
Hugo
Hugo
Text byl přeložen automaticky
Le bateau de Simon est incroyable. Il est comme neuf, aucun soucis durant la location. Très spacieux, nous étions 6 et nous avions largement la place pour une 7eme personne. Propriétaire très sympa, très maniaque donc une propreté irréprochable sur le bateau. Je recommande vivement cette location. Merci Simon
{{ commentTranslate }}
Je
Jean Baptiste
Text byl přeložen automaticky
Simon le propriétaire du bateau a été super, le bateau est comme neuf , très fonctionnel, très bien pour 7 personnes à refaire.
{{ commentTranslate }}
Gu
Guesneau
Text byl přeložen automaticky
Très bien, le bateau de Simon est impeccable, il convient tout à fait à la découverte du Lac du Bourget et du canal de Savières. Bonne communication avec son propriétaire.
{{ commentTranslate }}
Jean Baptiste
Jean Baptiste
Text byl přeložen automaticky
Très belle journée passée sur le lac à bord du superbe bateau de Simon. Pleins de conseils avant de partir, sur les petits coins sympa à voir. Même si une tempête a écourté notre journée Simon a pris de nos nouvelles et est venu sous la pluie nous accueillir au port. Un grand merci pour la location de ce bateau au top de l’équipement.
{{ commentTranslate }}
Alexis
Alexis
Text byl přeložen automaticky
Bonjour, Le bateau de simon est tres pratique ! Spacieux, et puissance parfaite pour le ski nautique ! il est tres stable sur l’eau, dôc top aussi pour la balade. La petite échelle permet une remontée sur le bateau trés facile. Nous etions 7 et nous avons passé un tres bel apres midi sur le lac ! Simon explique tout trés bien, il est accomodant, joignable et rassurant pour permettre une sortie réussie. Nous avons pu garer notre voiture pres de chez lui, tout pres donc du port de chatillon et du bateau. Des que je reviens dans la region je sais qui j’appelle pour un tout de bateau entre amis. Je recommande, Alexis
{{ commentTranslate }}
Je
Jean
Text byl přeložen automaticky
Avec des vacances d’été réduites à presque rien pour raison pro, cette journée de bateau devait être une réussite. Pari pris il y a 10 jours. Le résultat dépasse nos attentes: météo parfaite, bateau nickel et notre hôte dispo et efficace, tout était super. Merci Simon et à l’été prochain!
{{ commentTranslate }}
La
Laurent
Text byl přeložen automaticky
Après midi parfaite, le bateau est neuf et très agréable à conduire. Tout le nécessaire pour wake et ski disponible et en super état. Le propriétaire est très sympathique et de très bon avis sur le lac. Tout a été parfait!
{{ commentTranslate }}
Pascal
Pascal
Text byl přeložen automaticky
Très beau bateau confortable et spacieux. Simon est très sympathique et à l'écoute. Une belle journée de navigation.
{{ commentTranslate }}

Kde se loď nachází?


Informace o majiteli: Simon
Simon
Osvědčený majitel
Člen od 2021
Procento odezvy: 100 %
Doba odezvy: do jedné hodiny
Jakými jazyky se domluvíte: Francouzština, Angličtina, Španělština, Itálie
Průkaz totožnosti

✓ ověřeno

Telefonní číslo

✓ ověřeno

E-mailová adresa

✓ ověřeno